สหกรณ์บริการเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จำกัด

 

ประวัติโดยย่อ

 • กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 • พฤศจิกายน 2565 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี
 • 23 มกราคม 2566 จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์

บริการสมาชิก

 • ออมเงินในรูปของการถือหุ้น หรือการฝากเงิน
 • บริการสินเชื่อประเภทต่างๆ แก่สมาชิก
 • จัดสวัสดิการในรูปแบบอื่น

สหกรณ์บริการเพื่อผู้ประกอบวิชาชีพมีขึ้นได้อย่างไร

         สหกรณ์ คือ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของผู้ประกอบวิชาชีพ ทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพรายนั้นจะเป็นผู้สอบบัญชี นักบัญชี หรือผู้ประกอบวิชาชีพอย่างอื่น หรือในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในสำนักงานบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี หรืออื่นๆ ถือเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้สมาชิกที่มีเงินส่วนเกินจากที่ต้องใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทำการออมทรัพย์ ด้วยการฝากหรือถือหุ้นสหกรณ์ เมื่อมีเงินจากหลายๆคนมารวมกัน ก็จะมีเงินจำนวนหนึ่งที่สามารถนำไปให้สมาชิกที่จำเป็นหรือต้องการสินเชื่อกู้ยืม เมื่อมีกำไรก็จะนำผลตอบแทนมาคืนให้กับเจ้าของเงินออม รวมทั้งจ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้กับผู้กู้ด้วย นอกจากนี้ก็กำไรของสหกรณ์จะสามารถนำมาจัดสรรเป็นกองทุนสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก เช่นกองทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาอบรม กองทุนสาธารณประโยชน์ต่างๆ สหกรณ์จึงเป็นศูนย์กลางของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกอย่างแท้จริง สร้างหลักประกันความมั่นคงทางวิชาชีพในทุกด้านๆ อย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อน

 

1.คุณสมบัติสมาชิก                                                                                                                    

 • เห็นชอบในวัตถุประสงค์สหกรณ์ และ
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ และ
 • เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม และ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพบัญชีหรือในสำนักงานบัญชีฐานะใดฐานะหนึ่ง เช่น
  • เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA
  • เป็นผู้ช่วยของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใด
  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
  • เป็นผู้ช่วยของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใด
  • เป็นผู้ทำบัญชี
  • เป็นผู้ช่วยของผู้ทำบัญชี ไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใด
  • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอื่นใดตามนัยแห่งมาตรา 4  แห่งพรบ.การบัญชี พ.ศ.2547

 

              ไม่ใช่นักบัญชีเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มั้ย ?

              ตอบ ได้ แต่ต้องสมัครสมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร เสียค่าธรรมเนียมสมาชิก 300 บาท ก็สามารถสมัครสมาชิกสหรณ์ได้เช่นกัน

สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่   

Visitors: 36,248