สิทธิประโยชน์จากสหกรณ์

สิทธิประโยชน์ของการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ 


1 . สิทธิ์ฝากเงิน พร้อมดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร
หลักๆ สหกรณ์จะมีเงินฝาก 3 ประเภทคือ
1.1 เงินฝากออมทรัพย์
1.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1.3 เงินฝากประจำ

2. สิทธิในการกู้เงิน ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้เบื้องต้น 3 ประเภท คือ
2.1 เงินกู้ฉุกเฉิน กู้ได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท
2.2 เงินกู้สามัญกู้ได้ไม่เกิน 5 แสนบาท
2.3 เงินกู้พิเศษ(ซื้อบ้าน/ซ่อมบ้าน) กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

3. สิทธิ์การซื้อหุ้นรายครั้ง หรือรายเดือนได้ตลอด และมีสิทธิรับเงินปันผล

4.ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ พบปะแลกเปลี่ยนและจัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน

5. กำไรไม่ไปไหน กลับมาแบ่งคืนให้สมาชิกในรูปเงินปันผล

6.เมื่อมีกำไร สหกรณ์จะกันเงินส่วนหนึ่งไว้จัดสวัสดิการสมาชิก เช่น เงินทุนการศึกษาบุตร  เงินทุนพัฒนาวิชาชีพ (ติว) เงินช่วยเหลือยามเจ็บป่วยฯ

7.ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวน ฝากเท่าไหร่ก็ไม่หักภาษี

8.ได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผลที่ได้รับทั้งจำนวน รับเท่าไหร่ก็ไม่หักภาษี

9.ได้รับยกเว้นภาษีเงินเฉลี่ยคืน(คิดจากดอกเบี้ยเงินกู้) ที่ได้รับทั้งจำนวน รับเท่าไหร่ก็ไม่หักภาษี

10.ฯลฯ

หมายเหตุ

การตั้งสหกรณ์เกิดขึ้น ตามหลักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ของสมาชิก
สมาชิกพึงระลึกว่า สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่จะได้รับ เป็นเพียงผลพลอยได้  ที่ต้องอาศํยความเชื่อมั่นของสมาชิกที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกัน     ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้สหกรณ์เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน  เป็นที่พึ่งและเป็นศูนย์กลางของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตลอดไป 

Visitors: 36,230