สมัครสมาชิก

เอกสาร ประกอบการสมัครสมาชิก

1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (1 รูป)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (2 ฉบับ)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)
4. ใบอนุญาตหรือวุฒิบัตรทางวิชาชีพ (ถ้ามี)
5. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับโอนประโยชน์ (คนละ 1 ฉบับ)
(ใช้เฉพาะกรณีสมาชิกมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ในเงินค่าหุ้น หรือเงินฝากของตน)
7. สำเนาการโอนเงินค่าสมัคร โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนรามคำแหง 151 ประเภทออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 150-2-84052-1 ชื่อบัญชี “สหกรณ์บริกำรเพื่อผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี จำกัด” โดยชำระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าจำนวน 200 บาท และชำระค่าหุ้นเมื่อแรกเข้าจำนวน 1,000 บาท (สมาชิกต้องถือหุ้นสหกรณ์เมื่อแรกเข้า
อย่างน้อย 100 หุ้น หุ้นละ 10 บาท)

การถือหุ้นเพิ่มภายหลัง
สมาชิกมีสิทธิถือหุ้นเพิ่มได้ แต่ต้องมีหุ้นรวมไม่เกิน 1 ใน 5 ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมด โดยวิธีการส่งเงินค่าหุ้นอาจส่งเป็น
1. ส่งเป็นรายเดือนด้วยจำนวนเงินที่แน่อนตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ในใบสมัคร
2. ส่งเป็นครั้งคราว หรือส่งนอกเหนือจาก 1. โดยจำนวนเท่าใดก็ย่อมได้ ภายใต้ข้อจำกัดตาม 1. (ไม่เกิน 1 ใน 5 ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์)
3. วิธีการชำระเงินค่าหุ้น ชำระโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามข้อ.8

Visitors: 36,242