ประกาศอัตราดอกเบี้ย

เมื่อสหกรณ์ดำเนินกิจการมีผลกำไร  เงินกำไรจะถูกจัดสรรคืนแก่สมาชิกผู้กู้ในรูปเงินเฉลี่ยคืน และเงินปันผล โดยไม่ต้องเสียภาษี

Visitors: 36,242