บริการของสหกรณ์


บริการสินเชื่อ


  • เอกสาร ประกอบการสมัครสมาชิก 1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (1 รูป)2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (2 ฉบับ)3. สำเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)4. ใบอนุญาตหรือวุฒิบัตรทางวิชาชีพ (ถ้ามี)5. สำเนาทะเบียนสมรส ...  • สหกรณ์คืออะไร สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดำ เนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมก...

สมัครสมาชิก

Visitors: 36,242