คู่มือสมาชิก

สหกรณ์คืออะไร

สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันด้วยความสมัครใจ เพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดำ เนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานค่านิยมของการพึ่งพาและรับผิดชอบตนเอง มีความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความสามัคคีสมาชิก สหกรณ์ตั้งมั่นอยู่ในค่านิยมทางจริยธรรมแห่งความซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบ ต่อสังคม และเอื้ออาทรต่อผู้อื่น ตามแบบแผนที่สืบทอดมาจากผู้ริเริ่มการสหกรณ์

หลักการสหกรณ์

1. การเปิดรับสมาชิก สหกรณ์เป็นองค์กรแห่งความสมัครใจที่เปิดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใช้บริการ ของสหกรณ์และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการ กีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติการเมือง หรือศาสนา

2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก สมาชิกมีสิทธิในการ ออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง)

 

 

1.คุณสมบัติสมาชิก                                                                                                                    

 • เห็นชอบในวัตถุประสงค์สหกรณ์ และ
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ และ
 • เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม และ
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพบัญชีหรือในสำนักงานบัญชีฐานะใดฐานะหนึ่ง เช่น
  • เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA
  • เป็นผู้ช่วยของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใด
  • เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA
  • เป็นผู้ช่วยของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใด
  • เป็นผู้ทำบัญชี
  • เป็นผู้ช่วยของผู้ทำบัญชี ไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใด
  • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอื่นใดตามนัยแห่งมาตรา 4  แห่งพรบ.การบัญชี พ.ศ.2547

 

              ไม่ใช่นักบัญชีเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มั้ย ?

              ตอบ ได้ แต่ต้องสมัครสมาชิกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากร เสียค่าธรรมเนียมสมาชิก 300 บาท ก็สามารถสมัครสมาชิกสหรณ์ได้เช่นกัน

สมัครสมาชิกคลิ๊กที่นี่   

 

 

 

 

Visitors: 36,242